top of page

Opći uvjeti tvrtke VETTURELLI d.o.o. za sudjelovanje na B2Run Hrvatska

 

Opći uvjeti poslovanja tvrtke VETTURELLI d.o.o.

Pravila i uvjeti sudjelovanja na B2Run događanjima.

1. Područje primjene 
Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu "OUP"), uvijek u aktualno važećoj verziji, primjenjuju se na sveukupna organizirana događanja (u daljnjem tekstu "događanja") od strane VETTURELLI d.o.o, Svetice 36, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu "Organizator") i reguliraju pravni odnosi zasnovani između tvrtki i njezinih zaposlenika kao sudionika u događanjima (u daljnjem tekstu "sudionik") i organizatora.

 

2. Uvjeti sudjelovanja - Sigurnosne mjere
(1) Sudjelovanje prije napunjene 18. godine života nije dozvoljeno. Ovlašten je sudjelovati svatko tko i
spunjava sveukupne utvrđene uvjete od strane organizatora (životna dob, status zaposlene osobe itd.). Svi detalji o natjecanju bit će pravovremeno objavljeni na internetskim stranicama www.b2run.hr. Organizator si pridržava pravo da može iz objektivno opravdanih razloga napraviti izmjene naspram prvotnog opisa događanja, ako iste nisu protivne opravdanim interesima sudionika. Organizator se obvezuje da će odgovarajuće izmjene na vrijeme staviti na raspolaganje sudionicima.
(2) Sudjelovanje odnosno uključivanje životinja, bicikla, e-bicikla, dječjih i invalidskih kolica u događanjima je zabranjeno. Sudjelovanje uz uporabu sportskih uređaja bilo koje vrste nije dopušteno. Sportski artikli koje su sudionici donijeli sa sobom zapljenjuju se pravodobno od strane organizatora sve do završetka događanja. 
(3) Sveukupne organizacijske mjere koje sudionici trebaju uvažiti organizator pravodobno obznanjuje tvrtkama prije početka svakog pojedinog događanja. Obznanjivanje se vrši ili na internetskim stranicama www.b2run.hr ili izravno na licu mjesta na dan događanja.
(4) Bezuvjetno je potrebno slijediti upute Organizatora i s njegove strane obilježeno sigurnosno osoblje. Kod svih protivnih radnji koje ometaju uredan tijek događanja ili mogu ugroziti sigurnost preostalih sudionika, Organizator je ovlašten isključiti dotičnog sudionika i / ili isključiti sudionika iz vremenskog vrednovanja (diskvalifikacija).
(5) Sudjelovanje na ovom događanju potrebno je inicirati unutar tvrtke te obaviti prijavu prema uputama koje su objavljene na web stranici www.b2run.hr. Načelno je zabranjeno sudjelovanje osoba koje nisu dio tvrtke koja se prijavljuje na događaj. Nije dozvoljeno na bilo koji način iskorištavati u komercijalne svrhe ili provoditi komercijalne aktivnosti na samom događanju, osim ako je riječ o konkretnoj pisanoj suglasnosti Organizatora.
(6) Pravno obvezujuće izjave mogu se naspram sudionika davati samo od strane za to ovlaštenoga kruga osoba Organizatora. U taj krug osoba ubrajaju se poglavito rukovodstvo/uprava događanja te članovi medicinske službe koji se brinu za zdravlje sudionika.

 

3. Prijava - Doprinos sudjelovanju - Uvjeti plaćanja - Povrat
(1) Prije nego što se sudionik sa svojim imenom može prijaviti na događanje, prvo se mora javiti kapetanu svog tima kako bi kapetan mogao izvršiti registraciju i prijavu u sustav organizatora. Navedenim se preko kapetana moraju rezervirati odnosno bukirati startna mjesta za željenu utrku. Poimenična prijava sudionika vrši se potom preko individualne pojedinačne stranice za prijavu ("Mini stranice") svakog pojedinog tima. Link za odgovarajuću stranicu za pojedinačnu prijavu dobiva kapetan tima u svrhu prosljeđivanja svojem timu, nakon bukiranja startnih mjesta za određeno događanje. Svaki sudionik mora u tijeku svoje poimenične prijave primiti na znanje OUP i napomene o zaštiti podataka organizatora, prihvatiti ih i potvrditi svoju prijavu uz navođenje važeće adrese elektroničke pošte. Prijave putem telefaksa ili neke druge prijave "elektroničkom poštom" ne prihvaćaju se, osim ako se Organizator u pojedinačnom slučaju izjasnio da je na to izričito spreman. Ako se poimenična prijava sudionika izvrši na neki drugi način od propisanog, mora se predočiti suglasnost svakog sudionika za OUP i napomene za zaštitu podataka, a prijava svakog sudionika mora se potvrditi navođenjem adrese elektroničke pošte. Isto vrijedi za naknadne izmjene sudionika unutar tima. U tim slučajevima kapetan tima vodi brigu o tome da su od strane organizatora pripremljeni OUP i napomene o zaštiti podataka te ih treba učiniti pristupačnim članovima tima.
U slučajevima u kojima sudionici bez prethodne poimenične prijave u sustavu organizatora koriste startno mjesto kod nekog događanja, vrijedi: Kapetan tima bukiranjem startnih mjesta izjavljuje da svim sudionicima u svojem timu čini pristupačnim OUP i napomene o zaštiti podataka organizatora te da prije događanja daje suglasnost sudionika za iste.
(2) Svaka pojedina pristojba za sudjelovanje prikuplja se od strane Organizatora na osnovu izdane ponude, koju je potrebno podmiriti u navedenom roku. U slučaju izostanka uplate po ponudi u zadanom roku, postojeća ponuda postaje nevažeća i kapetan je dužan zatražiti novu ponudu s korigiranim iznosom.

(3) Prilikom povlačenja ponude, Kapetan:ica može od Organizatora zatražiti izdavanje e-računa. U slučaju izdavanja e-računa, Kapetan:ica je dužan navesti broj narudžbenice prije izdavanja e-računa. Naknadni unos i naknadno ispostavljanje e-računa nije moguće.
(4) Nakon izvršenog plaćanja, kapetan će putem elektroničke pošte primiti račun. Kapetan:ica će račun moći preuzeti i unutar prijavnog sustava u kojem je zatražena ponuda. U slučaju potrebe uvida u račun od strane neke treće osobe, račun je potrebno zatražiti direktno od kapetana, a ne od Organizatora.

(5) Unatoč već plaćenim kotizacijama, sudionik ima pravo na povrat sredstava, ali samo ukoliko se zahtjev za povratom novčanog iznosa pošalje Organizatoru najmanje 30 dana do održavanja utrke. Također, u slučaju odustajanja jednog od sudionika, plaćena usluga se može preusmjeriti na drugog sudionika (zamjenski sudionik) i o tome je nužno obavijestiti Organizatora. Ako se neki prijavljeni sudionik ne pojavi na startnom mjestu, ne postoji pravo na povrat pristojbe sudionika.
(5) U slučaju potpunog, konačnog neodržavanja događanja, o tome se informira kapetan tima i vrši se povrat već plaćene kotizacije sudionika od strane organizatora. U slučaju pomicanja termina ranije od 30 dana prije prvotno planiranog događanja kao i kod vremenskog pomicanja kod kojega datum održavanja događanja ostaje nepromijenjen, sudionici nemaju pravo na povrat.
(6) Ako se već započeto događanje mora prekinuti ili vremenski pomaknuti, sudionik nema pravo na povrat.

 

4. Isključenje odgovornosti
(1) Događanja se u načelu održavaju po svim vremenskim uvjetima. Ako bi organizator na temelju više sile ili odgovarajućih propisa nadležnih tijela ili iz sigurnosnih razloga bio obvezan poduzeti promjene u pogledu provođenja događanja ili otkazati događanje, ne postoji obveza naknade štete organizatora naspram sudionika. Isto vrijedi i za slučaj kada se neko događanje prekida.
(2) Organizator ne preuzima odgovornost za zdravstvene rizike sudionika u vezi sa sudjelovanjem u događanjima. Obveza je sudionika da prethodno prekontrolira svoje zdravstveno stanje. Sudjelovanje se odvija na vlastiti rizik i odgovornost.
(3) Organizator će za sudionike osigurati mjesto za pohranu osobnih stvari tijekom utrke. Osobne stvari će biti pod nadzorom osoba angažiranih od strane organizatora, ali organizator ne preuzima odgovornost za predmete koje je pohranio sudionik u slučaju njihovog gubitka ili oštećenja.
(4) a.) Komercijalne ponude partnera (trećih osoba) su samostalne ponude partnera i ne obvezuje Organizatora. Organizator djeluje samo kao posrednik između klijenta i partnera i isključuje svaku odgovornost.

b.) Ugovor se realizira u pogledu knjiženja i provedbe dotične ponude neposredno između klijenta i partnera. Ispunjenje knjižene usluge kao takve ne predstavlja ugovornu obvezu Organizatora. Organizator je samo posrednik za ponude koje su objavljene na ovoj internetskoj stranici. 

 

5. Prikupljanje i vrednovanje podataka
U svrhu uredne provedbe događanja organizator prikuplja odgovarajuće osobne podatke. Postupanje s tim podacima regulirano je u izjavi o zaštiti podataka organizatora koja vrijedi za događanje. Prikupljeni odgovarajući osobni podaci natjecatelja držat će se u tajnosti, bez zloupotrebljavanja ili slanja trećoj strani na uvid.

6. Mjerenje vremena, postupanje protivno pravilima 
(1) Ako se za sudjelovanje u događaju izdaje čip za mjerenje vremena, tada je on prije izdavanja sudioniku ispitan odnosno provjeren u pogledu njegove funkcionalnosti. Isključena je odgovornost za nedostatke i/ili jamstvo organizatora zbog manjkavosti čipa koja se pojavljuje nakon njegovog izdavanja.
(2) Ako se kod događanja koristi čip za mjerenje vremena i startni broj, iste je potrebno nositi sukladno zahtjevima koje je formulirao Organizator. Ako se startni broj zaboravi, izgubi ili ne nosi, ne postoji pravo na sudjelovanje.

 

7. Proglašenje pobjednika, kategorije vrednovanja
U opravdanim slučajevima organizator si pridržava pravo da može pojedinačne trkače i ekipe isključiti od ocjenjivanja. Organizator zadržava pravo na izmjene i dopune kriterija koji se odnose na proglašenje pobjednika odnosno dobitnika pojedine nagrade. Osim navedenog, vrijede kvalifikacijske smjernice organizatora, koje su sadržane na mrežnoj stranici www.b2run.hr.

8. Završne odredbe
(1) Ako bilo koja odredba ovih OUP bude proglašena ništetnom ili neprovedivom, u cijelosti ili djelomice, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi ovoga ugovora. Ugovorne strane obvezuju se nadomjestiti ništavnu odredbu novom valjanom odredbom koja će biti najbliža svrsi ugovora. Natpisi imaju samo funkciju pojašnjenja i neobvezujući su.
(2) Za sve sporove proizašle iz ovoga ugovora, koliko je to dopušteno, ugovara se sudska nadležnost suda u Zagrebu.
(3) Ako se tome ne protive obvezujući zakonski propisi, isključivo se primjenjuje hrvatsko pravo.

 

 


U Zagrebu, 28. studenoga 2022.

bottom of page