Prijave
Sudjelovanje na B2Run Hrvatska
Opći uvjeti tvrtke VETTURELLI d.o.o.

Opći uvjeti poslovanja tvrtke VETTURELLI d.o.o.

Pravila i uvjeti sudjelovanja na B2Run događanjima.

 

§ 1 Područje primjene
(1) Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu "OUP"), uvijek u aktualno važećoj verziji, primjenjuju se na sveukupna organizirana događanja (u daljnjem tekstu "događanja") od strane VETTURELLI d.o.o, Svetice 36, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu "Organizator") i reguliraju pravni odnosi zasnovani između tvrtki i njezinih zaposlenika kao sudionika u događanjima (u daljnjem tekstu "sudionik") i organizatora.
(2) Sveukupne izjave sudionika naspram organizatora potrebno je usmjeriti na Organizatora na adresu navedenu u st. 1.

 

§ 2 Uvjeti sudjelovanja - Sigurnosne mjere
(1) Sudjelovanje prije napunjene 18. godine života isključeno je. Ovlašten je sudjelovati svatko tko ispunjava sveukupne utvrđene uvjete od strane organizatora (životna dob itd.). Opisi događanja pravodobno se prije početka objavljuju kao prijava za svako pojedino događanje na internetskim stranicama organizatora. Organizator si pridržava pravo da može iz objektivno opravdanih razloga izjaviti izmjene naspram prvotnog opisa događanja, ako iste nisu protivne opravdanim interesima sudionika. Organizator se obvezuje da će odgovarajuće izmjene bez odgode staviti na raspolaganje sudionicima.
(2) Sudjelovanje odnosno uključivanje životinja, bicikla, e-bicikla, dječjih i invalidskih kolica u događanjima zabranjeno je. Sudjelovanje uz uporabu sportskih uređaja bilo koje vrste nije dopušteno. Sportski artikli koje su sudionici donijeli sa sobom zapljenjuju se pravodobno od strane organizatora sve do završetka događanja. Od ovoga su izuzeti štapovi za nordijsko hodanje sudionika koji su službeno prijavljeni kao "Nordic Walker" koji se iz sigurnosnih razloga plasiraju na stražnjem kraju startnog polja. Ako se to ne poštuje, organizator si pridržava pravo da sudionike može isključiti iz događanja.
(3) Sveukupne organizacijske mjere koje sudionici trebaju uvažiti organizator pravodobno obznanjuje tvrtkama prije početka svakog pojedinog događanja. Obznanjivanje se vrši pri tome ili na internetskim stranicama organizatora ili izravno na licu mjesta na dan događanja.
(4) Bezuvjetno je potrebno je slijediti upute organizatora i s njegove strane obilježeno sigurnosno osoblje. Kod svih protivnih radnji koje ometaju uredan tijek događanja ili mogu ugroziti sigurnost preostalih sudionika, organizator je ovlašten isključiti dotičnog sudionika i / ili isključiti sudionika iz vremenskog vrednovanja (diskvalifikacija).
(5) Sudjelovanje u nekom događanju isključivo se može inicirati unutar tvrtke ili aktivirati od strane PR-a. Načelno je zabranjeno sudjelovanje/startna mjesta u nekom događanju naspram treće strane, koja ne pripada tvrtki dotičnog sudionika, na bilo koji način iskorištavati u komercijalne svrhe ili provoditi komercijalne aktivnosti na samom događanju, osim ako je riječ o konkretnoj pisanoj suglasnosti organizatora.
(6) Pravno obvezujuće izjave mogu se naspram sudionika davati samo od strane za to ovlaštenoga kruga osoba organizatora. U taj krug osoba ubrajaju se poglavito rukovodstvo/uprava događanja na licu mjesta, članovi medicinske službe koji se brinu za događanje, koji kod odgovarajuće oznake za zaštitu sudionika istome također mogu zabraniti sudjelovanje, odnosno nastavak sudjelovanja u događanju.

 

§ 3 Prijava - Doprinos sudjelovanju - Uvjeti plaćanja - Povrat
(1) Prije nego što se sudionik sa svojim imenom može prijaviti za neko događanje, prvo se mora od strane kapetana tima registrirati za odgovarajuće događanje / odgovarajući tim s računom za klijenta kod Organizatora. Navedenim se preko kapetana moraju rezervirati odnosno bukirati startna mjesta za željenu manifestaciju. Poimenična prijava sudionika vrši se potom preko individualne pojedinačne stranice za prijavu ("Mini stranice") svakog pojedinog tima. Link za odgovarajuću stranicu za pojedinačnu prijavu dobiva kapetan tima u svrhu prosljeđivanja svojem timu, a nakon bukiranja startnih mjesta za određeno događanje. Svaki sudionik mora u tijeku svoje poimenične prijave primiti na znanje OUP i napomene o zaštiti podataka organizatora, prihvatiti ih i potvrditi svoju prijavu uz navođenje važeće adrese elektroničke pošte. Prijave putem telefaksa ili neke druge prijave "elektroničkom poštom" ne prihvaćaju se, osim ako se Organizator u pojedinačnom slučaju izjasnio da je na to izričito spreman. Ako se poimenična prijava sudionika izvrši na neki drugi način različit od pripremljene stranice za pojedinačnu prijavu, mora se predočiti suglasnost svakog sudionika za OUP i napomene za zaštitu podataka, a prijava svakog sudionika mora se potvrditi navođenjem adrese elektroničke pošte. Isto vrijedi za naknadne izmjene sudionika unutar tima. U tim slučajevima kapetan tima vodi brigu o tome da se od strane organizatora pripremljeni OUP i napomene o zaštiti podataka trebaju učiniti pristupačnim članovima tima.
U slučajevima u kojima sudionici bez prethodne poimenične prijave u sustavu organizatora koriste startno mjesto kod nekog događanja, vrijedi: Kapetan tima bukiranjem startnih mjesta izjavljuje da svim sudionicima u svojem timu čini pristupačnim OUP i napomene o zaštiti podataka organizatora te da prije događanja daje suglasnost sudionika za iste.
(2) Svaka pojedina pristojba za sudjelovanje prikuplja se od strane organizatora preko računa i potrebno ju je podmiriti u navedenom roku. Uplate se pri tom vrše s oslobađajućim djelovanjem obveze na navedene podatke u banci organizatora ili se iznos ubire preko naplate kreditnom karticom. S obvezujućim bukiranjem daje se suglasnost elektroničkom prosljeđivanju računa.
(3) Ako još nije dostignut limit sudionika i ako to dopuštaju organizacijski uvjeti, organizator može također na dan manifestacije ponuditi prijavu uz gotovinsko plaćanje.
(4) Nakon izvršenog plaćanja, sudionik nema pravo povrata novčanog iznosa. U tom slučaju, plaćenu uslugu može preusmjeriti na drugog sudionika - zamjenski sudionik. Ako se neki prijavljeni sudionik ne pojavi na startnom mjestu, ne postoji pravo na povrat pristojbe sudionika.
(5) U slučaju potpunog, konačnog neodržavanja događanja, o tome se informira kapetan tima i vrši se povrat već plaćene kotizacije sudionika od strane organizatora. Točno ostvarivanje prava odabira komunicira se pravodobno kapetanu tima od strane organizatora, zajednički s priopćenjem o odgodi. U slučaju pomicanja termina ranije od 90 dana prije prvotno planiranog događanja kao i kod vremenskog pomicanja kod kojega prvi dan događanja ostaje nepromijenjen, sudionici nemaju pravo na povrat.
(6) Ako se već započeto događanje mora prekinuti, sudionik nema pravo na povrat.

 

§ 4 Isključenje odgovornosti
(1) Događanja se u načelu održavaju pri svakom vremenu. Ako bi organizator na temelju više sile ili odgovarajućih propisa nadležnih tijela ili iz sigurnosnih razloga bio obvezan poduzeti promjene u pogledu provođenja događanja ili ih otkazati, ne postoji obveza naknade štete organizatora naspram sudionika. Isto vrijedi i za slučaj kada se neko događanje prekida.
(2) Organizator ne preuzima odgovornost za zdravstvene rizike sudionika u vezi sa sudjelovanjem u događanjima. Obveza je sudionika da prethodno prekontrolira svoje zdravstveno stanje i poglavito da uvaži napomene vezane uz zdravlje koje su sadržane na internetskim stranicama organizatora kao i u opisu događanja. Sudjelovanje se odvija na vlastiti rizik i odgovornost. Za povrede koje su uzrokovane drugim sudionicima ili trećim osobama koje se nalaze izvan, organizator ne odgovara.
(3) Organizator ne preuzima odgovornost za predmete koje je pohranio sudionik. Ovo ne utječe na odgovornost organizatora zbog grube skrivljenosti odabira.
(4)
a. Ponude partnera Organizatora (komercijalne treće osobe)
je samostalna ponuda partnera i ne obvezuje Organizatora. Organizator djeluje samo kao posrednik između klijenta i partnera i isključuje svaku odgovornost. Organizatorove usluge ograničavaju se na to da se sakupljaju ponude, opisuju i prosljeđuju. Nakon stjecanja ponude partneri su ovlašteni da mogu sami napraviti odabir za određena raspoloživa akcijska mjesta (ako su mjesta objavljena na portalu) te uskladiti termin za provedbu (ako isti nije prethodno predviđen). Za to se u tijeku procedure unovčenja prosljeđuju podaci za kontakt relevantnoga partnera ili sub-posrednika, preko čijeg servisa se može poduzeti konkretno određivanje roka.
b. Ugovor se realizira u pogledu knjiženja i provedbe dotične ponude neposredno između klijenta i dotičnog partnera. Ispunjenje knjižene usluge kao takve ne predstavlja ugovornu obvezu Organizatora. Organizator je samo posrednik za ponude koje su objavljene na ovoj internetskoj stranici.
c. Za provedbu ponuda primjenjuju se OUP dotičnih partnera. Važni sadržaji iz toga (npr. kriteriji isključenja, termini, mjesta) mogu se saznati iz opisa ponuda.


§ 5 Prikupljanje i vrednovanje podataka
(1) U svrhu uredne provedbe događanja organizator prikuplja odgovarajuće osobne podatke. Postupanje s tim podacima regulirano je u izjavi o zaštiti podataka organizatora koja vrijedi za događanje.


§ 6 Mjerenje vremena, postupanje protivno pravilima
(1) Ako se za sudjelovanje u događaju izdaje čip za mjerenje vremena, tada je on prije izdavanja sudioniku ispitan odnosno provjeren u pogledu njegove funkcionalnosti. Isključena je odgovornost za nedostatke i/ili jamstvo organizatora zbog manjkavosti čipa koja se pojavljuje nakon njegovog izdavanja.
(2) Ako se kod događanja koristi čip za mjerenje vremena i startni broj, iste je potrebno nositi sukladno zahtjevima koje je formulirao Organizator. Ako se startni broj zaboravi, izgubi ili ne nosi, ne postoji pravo na sudjelovanje.


§ 7 Proglašenje pobjednika, kategorije vrednovanja
(1) U opravdanim slučajevima organizator si pridržava pravo da može pojedinačne trkače i ekipe isključiti od ocjenjivanja. Organizator zadržava pravo na izmjene i dopune kriterija koji se odnose na proglašenje pobjednika odnosno dobitnika pojedine nagrade. Osim navedenog, vrijede kvalifikacijske smjernice organizatora, koje su ovdje sadržane.


§ 8 Završne odredbe
(1) Ako bilo koja odredba ovih OUP bude proglašena ništetnom ili neprovedivom, u cijelosti ili djelomice, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi ovoga ugovora. Ugovorne strane obvezuju se nadomjestiti ništavu odredbu novom valjanom odredbom koja će biti najbliža svrsi ugovora. Natpisi imaju samo funkciju pojašnjenja i neobvezujući su.
(2) Za sve sporove proizašle iz ovoga ugovora, koliko je to dopušteno, ugovara se sudska nadležnost suda u Zagrebu.
(3) Ako se tome ne protive obvezujući zakonski propisi, isključivo se primjenjuje hrvatsko pravo.


U Zagrebu, 29. prosinca 2021.