Prijave

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima epidemijom koronavirusa

Kao što već znate, javna okupljanja su trenutno zabranjena, ne samo u Hrvatskoj već diljem Europe i svijeta. To se odnosi i na našu HT B2Run obitelj - kako na nas organizatore, tako i na naše sudionike. Stoga su mnogi, poput nas, primorani zaustaviti aktivnosti i pridržavati se mjera zaštite što utječe na poslovanje i likvidnost brojnih obrta, poduzeća i korporacija.

S obzirom na to da smo sami prošli proces slanja zahtjeva za potporu u očuvanju radnih mjesta, šaljemo vam korisne informacije koje će vam olakšati proces zatraživanja potpore.

Prvi korak je proučiti kriterije i uvjete. Sve informacije možete pronaći na web stranici https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta, a prijavu vršite putem on-line zahtjeva u samo 4 koraka - https://mjera-orm.hzz.hr/predaja-zahtjeva/ (potreban je login u sustav prije samog unošenja zahtjeva).

Odgovori na sljedeća pitanja mogu biti korisna:

MOŽE LI POSLODAVAC OSTVARITI PRAVO NA POTPORU?

Poduzetnik koji je obveznik poreza na dohodak;
- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom za svoje djelatnike u iznosu od 3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta)
- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom za sebe osobno u iznosu od 3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta)
- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom za sebe osobno u iznosu od 3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta) čak i kada zapošljava više od 10 djelatnika

- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za radnike i za sebe osobno ako je TRGOVAČKO DRUŠTVO registrirano prije 29.02.2020.
- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za sebe osobno ako unazad 12 mjeseci koristi mjeru potpore za samozapošljavanje

Poduzetnik koji je obveznik paušalnog poreza na dohodak ("paušalist");
- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom za svoje djelatnike u iznosu od 3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta)
- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom za sebe osobno u iznosu od 3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta)
- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za radnike i za sebe osobno ako je TRGOVAČKO DRUŠTVO registrirano prije 29.02.2020.
- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za sebe osobno ako unazad 12 mjeseci koristi mjeru potpore za samozapošljavanje

*U ciljanu skupinu radnika ulaze svi osiguranici (bez obzira da li je radnik na određeno ili neodređeno, da li se radi o građanima RH, EU ili trećih zemalja; da li rade u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) OSIM umirovljenika i stranih radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.
**Ne može se koristiti mjera za radnike zaposlene nakon 29.02.2020. bez obzira na razlog zapošljavanja OSIM kada se radi o zapošljavanju zamjene za radnike za koje se koristila Potpora, a ugovori o radu nisu otkazani krivnjom poslodavca.
***Ako ste prestali sa jednom djelatnošću (npr. zbog Ocluke CZ), a nastavljate sa drugom, morate predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti.

KOLIKO TRAJE POTPORA?
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID - 19) se može koristiti za razdoblje od 01.03.2020. godine i dalje, a najduže do 3 mjeseca.

KOJI JE NAČIN FINANCIRANJA?
Ako ispunjavate kriterije, sredstva će biti isplaćena na poslovni žiro račun poslovnog subjekta kako slijedi:

*iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku/PODUZETNIKu koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu
* srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite


ŠTO AKO VEĆ KORISTITE MJERU ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA SEBE OSOBNO ILI ZA POJEDINE RADNIKE U TRGOVAČKOM DRUŠTVU?
PODUZETNIK koji za sebe osobno ili za svoje djelatnike koristi neku od mjera HZZ-a (APZ - Aktivne mjere politike zapošljavanja) ili drugih davatelja (npr. EU fondova), a kojima je opravdani trošak - trošak plaće, ne može ISTOVREMENO koristiti i mjeru Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom no POSLODAVAC MOŽE IZABRATI mirovanje ugovornih obveza po aktivnom ugovoru. U tom slučaju moguće je koristiti mjeru Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom.
U slučaju donošenja takve odluke, POSLODAVAC istekom razdoblja korištenja ove mjere, nastavlja u preostalom razdoblju koristiti mjeru koju je prvotno stavio u mirovanje no samo ako isto ima regulirano Aneksom ugovora (za ovo je potrebno HZZ).

KAKO ISPRAVNO POPUNITI PODATKE O BROJU RADNIKA?
Broj radnika popunjavate na dva mjesta.
Jednom u samom zahtjevu gdje je najbitnije da sebe kao vlasnika poslovnog subjekta UVIJEK zbrajate s brojem radnika (ako nemate radnika upisat ćete "1").
Drugi puta u tablici Popis radnika za koje se traži potpora (COVID - 19) gdje je bitno za POSLODAVCA popuniti ime, prezime, OIB, razinu obrazovanja, pod ugovor na određeno/neodređeno označiti obavezno NEODREĐENO, pod radno vrijeme unijeti PUNO, a pod isplaćena plaća za veljaču unijeti DA.
Kod ispunjavanja podataka u toj istoj tablici za svoje radnike unosite podatke koji se odnose na pojedinog radnika uz napomenu da se rubrika TRAJANJE UGOVORA OD i rubrika TRAJANJE UGOVORA DO popunjava samo ako je radnik prijavljen na ODREĐENO radno vrijeme.

IMAJU LI PRAVO NA POTPORU POSLODAVCI KOJI SU VEĆ OTPUSTILI DIO RADNIKA?
Poslodavcu se može odobriti potpora čak i ako je otpustio dio radnika.
Slučaj kada mu se ne može odobriti potpora je ako je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore i to ako je postotak pada zaposlenosti veći:
• od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika
• od 20% Mala poduzeća (kriteriji za POSLODAVCE dobitaše, u pravilu)
• od 15% Srednja poduzeća (kriteriji za POSLODAVCE dobitaše, u pravilu)
• i 10% Velika poduzeća (kriteriji za POSLODAVCE dobitaše, u pravilu)
U isto ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.

KADA SE MOŽE OČEKIVATI ISPLATA SREDSTAVA?
Isplate sredstava vršit će se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Prije isplate HZZ mora provjeriti solventnost POSLODAVCA (drugim riječima, ako će Vam poslovni račun biti blokiran, sredstva neće moći biti isplaćena).

KOJE SU DALJNJE OBVEZE, NAKON ŠTO SREDSTVA BUDU ISPLAĆENA?
1. Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ako je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza. Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza. Ako je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

2. PODUZETNIK se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore. - Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potpisana od strane vlasnika ili druge ovlaštene osobe, ili drugi financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće ili tablica s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.


ŠTO AKO POTPORA NEĆE BITI DODIJELJENA, tj. ZAHTJEV BUDE ODBIJEN?
Moći ćete uputiti prigovor. POSLODAVAC može uputiti prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.
Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja, Savska c. 64, Zagreb.
Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.